Volební program pro komunální volby 2022

Kvalitní a plynulá doprava

Jako chodec, motorista, cyklista i uživatel MHD má každý z nás individuální nároky. Kvalitní a dostupná MHD je naší prioritou, stejně tak má ale motorista právo jet do práce autem a cyklista zase právo cítit se na ulici bezpečně. Vadí nám doprava ochromená nedbalou koordinací uzavírek ze strany magistrátu a nehodláme se s ní smířit.

Odmítáme nedbalou koordinaci uzavírek ze strany magistrátu. Požadujeme zásadní změny na úrovni hlavního města Prahy ohledně koordinace výstavby a rekonstrukcí.  Koordinace uzavírek, objízdných tras a plánování náhradní dopravy v průběhu realizace je zásadní pro kvalitu života a chod městské části. Chceme znát střednědobý plán oprav a rekonstrukcí a klademe důraz také na posílení spojů veřejné dopravy při opravách.

Podporujeme zvyšování bezpečnosti na přechodech. V roli chodce se ocitáme všichni, ať při dopravě používáme častěji auto, MHD nebo kolo. K vyšší bezpečnosti nás všech lze přispět instalací zpomalovacích pruhů na přechodech, zlepšením osvětlení, zvýšením četnosti délky signálu zelené nebo doplněním chybějících přechodů.

Širší tramvajové ostrůvky. Prověříme možnost rozšíření všech tramvajových ostrůvků na území Prahy 3.

Výstavba nových parkovacích míst a respektování pravidel parkování. Parkování je problém nejen na Praze 3. Připravili jsme proto projekt rekonstrukce podzemních garáží na Vinohradské třídě a v příštím roce by mělo být hotovo.
Řešením parkování obecně je důslednější dodržování pravidel parkovacích zón a také rekonstrukce stávajících garážových objektů v majetku Prahy 3.

Preferujeme oddělení cyklistické dopravy od automobilové namísto sdíleného užívání jízdního pruhu. V městech s rozvinutou cyklistickou dopravou (Berlín, Vídeň) vznikají výhradně stavebně oddělené cyklopruhy, které zaručují větší bezpečnost cyklistů a jsou lepším řešením i pro plynulejší jízdu automobilů.

Ulice Jana Želivského se stromy a plynulou dopravou. V ulici Jana Želivského je hlavní prioritou zakotvit nové prvky modro-zelené infrastruktury a stromořadí. Instalací trávníkového pruhu mezi koleje lze docílit snížení hlučnosti o 5–7 dB. Prioritou je také plynulost automobilové dopravy – odmítáme řešení, při kterém se hromadí auta i zplodiny. Kde to bude možné, chceme vyhrazený pruh pro autobus a širší tramvajové ostrůvky.

Elektrobusy pro linky 136 a 207. Chceme nasazení elektrobusů nebo hybridních elektrobusů do Husitské a Koněvovy ulice.

Méně exhalací z dopravy. Zapojíme se do dotačního programu pro zajištění většího podílu elektromobilů a dopravních prostředků poháněných vodíkem. Chceme podpořit snížení emisního a hlukového smogu v městské části. V rámci průběžných rekonstrukcí podzemních garáží Prahy 3 budeme posilovat možnost dobíjení pro elektromobily. Budeme podporovat vznik veřejných dobíjecích stanic.

Školy a školky pro zvídavé děti, kvalitní sportoviště pro všechny

Podpoříme vznik rodičovských „kaváren“. Vzdělávání je důležité společenské téma a rodičovská veřejnost do téhle diskuze určitě patří. Prostředí školy může sloužit nejenom dětem, ale i dospělým pro nejrůznější diskuze.

Školní kluby pro žáky 2. stupně. Prověříme prostorové možnosti škol a tam, kde to bude možné, podpoříme vznik školních klubů – relaxačních místností pro žáky 2. stupně. Nechceme, aby starší děti trávily čas v nákupních centrech, chceme jim nabídnout alternativu, která je bude bavit.

Budeme podporovat učitele v jejich dalším vzdělávání a různosti metod výuky. Na učitelích leží velká odpovědnost. Jejich osobní růst je předpokladem kvalitní výuky. Naším cílem jsou zvídavé děti a rozvoj jejich osobnostního potenciálu.

Chceme, aby žáci přemýšleli o svém místě ve světě. Otázku volby povolání řeší dříve či později každý osmák a deváťák. Podpoříme vznik kariérního poradce na školách, abychom pomohli dětem lépe pochopit sebe sama a souvislosti spojené s volbou školy a budoucího povolání.

Participativní rozpočty ve školách. Projekt jsme úspěšně absolvovali na všech školách Prahy 3. Každá škola dostane k dispozici 30 tisíc korun, o nichž budou moci rozhodnout žáci. Získají tak odpovědnost a možnost vylepšit školu vlastním návrhem.

Volný čas dětí a mládeže. Budeme i nadále podporovat cílenou dotační politikou. Oblast výchovy a vzdělávání nelze omezovat dobou školní výuky. Chceme, aby na Praze 3 fungovala pestrá nabídka kroužků, mimoškolních aktivit a příměstských táborů.

Praha 3 očima školáků. Zajímá nás pohled mladých lidí na Prahu 3, uspořádáme proto průzkum mezi žáky 2. stupně a středoškoláky.

Obnovíme školu na Havlíčkově náměstí. Dáme si záležet s výběrem vedení školy a nabídneme mu podporu, aby na Havlíčkově náměstí vznikla moderní škola se vzdělávacím programem pro nové tisíciletí.

Zajistíme pro ZŠ Lupáčova školní dvůr. Dojednáme s majitelem vnitrobloku u ZŠ Lupáčova dlouhodobý pronájem pozemku. Škola získá venkovní relaxační prostory, možnost pěstování rostlin, prostory pro venkovní výuku nebo školní slavnosti.

Žáci školy by měli tvořit tým a táhnout za jeden provaz. Podpoříme identifikaci dětí se školou a zdravou rivalitu mezi školami volbou školního maskota.

Najdeme partnerské zahraniční město pro výměnné jazykové pobyty.

Rekonstrukce areálu Pražačka. Chceme dotáhnout projekt celkové modernizace sportovního areálu na Pražačce. Jeho součástí bude nově skatepark a hřiště pro plážový volejbal. Areál bude přístupný také z cyklostezky a modernizací projde i občerstvení.

Hřiště ZŠ Jeseniova. Na školním hřišti má zázemí SK Jeseniova, sportovní klub s obrovskou tradicí i sportovními úspěchy. Budeme podporovat školu i sportovní klub, abychom společně zmodernizovali a opravili sportovní areál.

Hřiště pro starší děti. Řada dětských hřišť na Praze 3 je určena mladším dětem do 10 let. Děti druhého stupně tak nemají velký výběr. Přitom víme, jak rádi plní nejrůznější pohybové výzvy, např. při parkuru. Najdeme na Trojce vhodnou lokalitu a nabídneme starším dětem kvalitní zábavu.

Zrekonstruujeme hřiště před ZŠ Chelčického. V tomto volebním období jsme zrušili nevýhodnou smlouvu a hřiště získali do vlastnictví Prahy 3. Nyní je čas jej modernizovat, aby jej mohli využívat okolní školy i obyvatelé Trojky.

Pomoc potřebným

Stáří strávené doma místo ústavu. Místní sociální politika bude i nadále zaměřena na terénní a ambulantní služby v domácím prostředí, aby klienti mohli zůstat žít ve svých domovech. Rozšíříme současné služby tak, aby zjednodušily situaci těm, kdo se starají o své příbuzné v jejich domovech. Podpoříme komunitní rozvoz obědů pro seniory.

Zavedeme sdílené bydlení seniorů ve větších bytech, tzv. vídeňský model. Společné bydlení seniorů ve větším bytě při zachování soukromí sníží výdaje na bydlení i pocit samoty a zároveň posílí počet bezpečí.

Studentské bydlení v domech s pečovatelskou službou. Zavedli jsme a vyzkoušeli bydlení studentů v domě s pečovatelskou službou. Studenti získávají výhodnější pronájem a oplátkou za to tráví část svého času společně se seniory a pomáhají jím. Pilotní model se osvědčil, proto hodláme v projektu pokračovat.

Kapacita mateřských škol i pro rodiče dvouletých dětí. Budeme postupně navyšovat kapacitu MŠ s cílem přijímat i část dvouletých dětí, abychom rodičům usnadnili dřívější návrat do zaměstnání.

Bezbariérově do metra i obchodu. Pokud jste vozíčkář a chcete si nakoupit na náměstí Jiřího z Poděbrad, musíte vystoupit z metra už na Muzeu. Proto se tam na náš popud začal hloubit bezbariérový vstup do metra. V prosazování bezbariérovosti chceme pokračovat i na stanicích Jana Želivského a Flora.
Problém představují i běžné obchody a provozovny. Jejich provozovatele chceme motivovat k vytvoření bezbariérových řešení.

Zvýšíme počet lékařských ordinací pronájmem obecních prostor, zejména praktikům a pediatrům.

Bytová politika, majetek a hospodaření radnice

Transparentní přidělování obecních bytů. Zavedli jsme transparentní a věrohodné rozdělování obecních bytů potřebným (senioři, samoživitelky a další osoby ohrožené ztrátou bydlení). Podporujeme také tzv. profesní byty jako benefit při náboru klíčových zaměstnanců (učitelé, strážníci a jiní).

Podporujeme obecní bydlení pro potřebné
Byty postavené developery na Praze 3 budou sloužit obyvatelům Prahy 3. Domluvíme výhodný pronájem nejméně 200 bytů v novostavbách na nákladovém nádraží Žižkov.

Zajistíme průběžnou obnovu sociálního zařízení škol a školek. Každý rok se snažíme opravit toalety na dvou mateřských nebo základních školách (letos ZŠ Lupáčova a ZŠ Pražačka). Funkční technický stav školních budov je předpokladem i pro fungující vzdělávání.

Ještě zrychlíme opravu obecních bytů. Na začátku volebního období v roce 2018 bylo 250–300 obecních  bytů nepronajatých, většinou čekaly na rekonstrukci. Zrychlit jejich opravu bylo jednou z našich priorit. Po čtyřech letech se nám počet nepronajatých bytů podařilo snížit výrazně pod 100. Průběžně opravujeme byty, které se uvolňují. Byty mají sloužit k bydlení.

Efektivní využití  obecního majetku. Zajistíme co možná největší efektivitu využití majetku s ohledem na potřeby Prahy 3 (např. veřejná vybavenost, zdravotní a sociální služby, komunitní a re-use centra apod.). Budeme pokračovat v nabídce volných nebytových prostor prostřednictvím transparentních veřejných aukcí.

Pasport budov v majetku Prahy 3. Prosazujeme pasportizaci budov, bytového a nebytového fondu v majetku městské části a aktualizaci majetkových karet, tak aby existoval přehled o nákladech a výnosech u konkrétního majetku městské části.

Elektronická aukce je výhodná a transparentní. Nadále budeme využívat elektronické aukce jako nástroj pro výběr nejvýhodnějších nájemců (bytů a nebytových prostor). Zohledňovat budeme i přínos nájemce pro obyvatele a okolí. Naším cílem jsou živé ulice s fungujícími obchody a podniky.

Ukončíme vleklý spor kolem garáží v Bukové a Květinkové. Pozemky pod stávajícími garážemi v Bukové/Květinkové nabídneme za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku uživatelům garáží. Podporujeme snahu o dosažení soudního smíru a následnou rekonstrukci a rozvoj stavby garáží, které dnes slouží jako tzv. pochozí střecha pro obyvatele okolních SVJ.

Získáme od státu pozemek zahrádkářské osady ZO 060. Ve spolupráci s magistrátem získáme zahrádkářský pozemek u kostela sv. Vojtěcha a ukončíme tak nejistotu a vleklé spory.

Energetika

Fotovoltaika pro budovy v majetku města
V souladu s klimatickým plánem zajistíme maximální využití kapacity střech budov městské části i dalších subjektů pro instalaci fotovoltaických panelů. 

Snížení energetické závislosti na plynu
S městskými firmami (Pražská plynárenská a.s.) zajistíme efektivnější využití zemního plynu, než je tomu dnes, tedy v tzv. vysokoúčinné kogenerační výrobě elektřiny a tepla s návazností na propojení s tepelnými čerpadly a fotovoltaickými panely (lokální energetická centra).

Zavedení energetického managementu budov v majetku Prahy 3. Městská část vlastní nejen budovy radnice, ale také budovy škol a školek. V těchto budovách se topí a svítí. Zřízením pozice energetického manažera nastavíme proces přecházení k úspornějším zdrojům tepla i světla.

Kvalitní veřejný prostor a územní rozvoj

Olšanská ulice musí fungovat jako městská třída. Současná Olšanská ulice nevyužívá svůj potenciál a hrubým štěrkem v kolejišti připomíná spíše vesnické nádraží než střed města. Podporujeme koncepční studii dle návrhu ateliéru UNIT a další kroky vedoucí k proměně ulice.

Pěšky přes hřbitovy z Vinohradské na Olšanskou. Podporujeme vznik nového pěšího propojení podél severní stěny Olšanských hřbitovů se zajištěním průchodnosti přes Olšanské hřbitovy (mezi Vinohradskou a Olšanskou).

Revitalizace hlavních ulic. S hlavním městem budeme spolupracovat na rekonstrukcích ulic Vinohradská, Seifertova, Táboritská, Jičínská, Slezská, Koněvova/Hartigova a Jana Želivského.

Nová čtvrť na NNŽ musí představovat přínos a nikoliv přítěž pro stávající obyvatele.
Na území požadujeme výstavbu pěti nových školek, tří škol, několika parků, nové tramvajové trati, zdravotního zařízení/polikliniky, nového domu pro seniory a dalšího zařízení pro sociální služby dle mapy infrastrukturních potřeb HMP.

Veškerá výstavba v oblasti musí být etapizována a podmíněna současným vznikem dopravních staveb, které jsou předpokladem pro zvládnutí budoucí zátěže.

U veřejných budov, jako jsou školy, a řešení významných veřejných prostor požadujeme vypsání architektonických soutěží.

V historické budově podporujeme vznik kulturně vzdělávacího centra. Požadujeme odkup nádražní budovy hlavním městem jako závaznou podmínku pro schválení Z 2600.

Zajistíme od developerů výhodný pronájem 200 bytů pro účely cenově dostupného a profesního bydlení.

V lokalitě K Červenému dvoru připravíme ve spolupráci s MHMP bytový projekt dostupného a sociálního bydlení.

Podporujeme zapojení co možná největšího množství tzv. smart technologií.

Budeme důsledně dbát na to, aby při stavbách na území Prahy 3 vznikalo co nejméně odpadu a aby se tento odpad dal v maximální míře znovu využít.

Chceme druhé farmářské tržiště na Ohradě. Park na Ohradě nenaplňuje v současné době svůj potenciál. Tržiště na tomto místě poslouží obyvatelům Jarova i dolního Žižkova, pro které je cesta na náměstí Jiřího z Poděbrad dlouhá. Projekt chceme zpracovat s přispěním podnětů od obyvatel Prahy 3 a doplnit jej o další žádané funkce.

Drážní pozemky kolem Příběnické ulice začneme proměňovat na smysluplný veřejný prostor. Dokončíme společně s MHMP převedení pozemků v okolí Příběnické ulice ze strany Správy železnic na hlavní město a následné svěření městské části. Připravíme záměr využití pozemků tak, aby došlo k oživení prostoru, zlepšení jeho prostupnosti a bezpečnosti.

Veřejný prostor na Jarově. Prostor ohraničený ulicemi V Zahrádkách a K Jarovu patří částečně ÚZSVM. Jsme připraveni tento pozemek získat, území majetkově scelit a následně zde vytvořit kvalitní pobytový prostor pro obyvatele Jarova a Vackova.

Postupně revitalizujeme všechny veřejné plochy. V uplynulých letech jsme revitalizovali například cyklostezku pod Vítkovem, park U Kněžské louky, Kostnické náměstí či náměstí Barikád. Aktuálně probíhá revitalizace Žižkova a Tachovského náměstí. Kompletně připravena je revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad, kde se již buduje bezbariérový vstup do stanice metra. Projektová dokumentace vzniká například pro náměstí Jiřího z Lobkovic a vnitroblok Flora.

Postavíme dům sociálních služeb v ulici Pod Lipami. Ošetřovatelský domov v ulici Pod Lipami již nevyhovuje technicky, provozně ani současným požadavkům na péči. Vypsali jsme proto architektonickou soutěž na nový objekt, který respektuje okolní zástavbu.

Podporujeme dobudování městského okruhu. Pomůžeme s plánovaním a přípravou potřebné dokumentace a získání povolení.

Metro na Žižkov. Podporujeme přípravu a výstavbu nové trasy metra na Žižkov.

Dobíjecí a vodíkové čerpací stanice. Zajistíme výstavbu elektrických dobíjecích a vodíkových čerpacích stanic na území Prahy 3.

Příspěvek developerů na veřejnou vybavenost musí být normou. Podporujeme využívání schválených pravidel spolupráce dle tzv. metodiky kontribucí HMP.
Podporujeme rovněž úpravu daňového systému tak, aby obce měly vyšší podíl na DPH za území, ve kterém právě probíhá výstavba.

Plánovaná výstavba

Úspěšnost vedení města lze hodnotit i podle toho, kolik stavebních projektů se podaří v daném čase začít či dokončit. Jde o akce, jejichž plnění často přesahuje jedno volební období. Rozjeli jsme proto řadu projektů, jejichž úspěch sklidí jiní.

Plánované projekty

 • Schodiště z Jeronýmovy ulice na cyklostezku. Na betonové schodiště je vydané stavební povolení.
 • Obecní bytový dům v lokalitě K Červenému dvoru. MČ je vlastníkem pozemku, kde je možné vystavět vícepodlažní bytový dům. Vlastnictví bytů je předpokladem pro jakoukoliv bytovou politiku obce.
 • Vybudujeme komunitní zahradu. O zahrádkaření je v Praze obrovský zájem a ceny pozemků rostou. Máme vytipované místo pro vybudování komunitní zahrady.
 • Druhé farmářské tržiště bude na Ohradě. Trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad jsou pro velkou část místních vzdálené. V parčíku na Ohradě by tržiště bylo dobře dostupné obyvatelům Jarova i Žižkova.
 • Sportovní areál na Pražačce. Podpoříme výstavbu nového hřiště na plážový volejbal a přetlakové haly, skateparku, rekonstrukci zázemí a také propojení areálu s cyklostezkou.

 

Již rozběhlé a připravované projekty

 • Škola na Havlíčkově náměstí. Prázdná školní budova ležela roky ladem. Připravujeme projekt rekonstrukce za využití okolních obecních domů v Chlumově a Štítného ulici. Výsledkem bude moderní školní budova s tělocvičnou, jídelnou a školním dvorem. Navíc tím posílíme kapacitu školních míst.
 • MŠ Jeseniova 98. Dokončíme projektovou dokumentaci a postavíme novou šestitřídní mateřskou školku v Jeseniově ulici. Navýšíme tak nedostatečnou kapacitu MŠ.
 • Dům sociálních služeb v ulici Pod Lipami. Stávající zařízení již nevyhovuje potřebám a nárokům na péči. Připravili jsme proto studii moderního zařízení pro více osob.
 • Lesní školka. V parku Kapslovna připravujeme projekt obecní lesní školky. Hotovo by mělo být v roce 2023.
 • Vybudujeme park Kapslovna. Během volebního období se nám podařilo rozšířit zelené plochy ve vlastnictví města. Na úpatí Parukářky jsme získali dvouhektarový pozemek, kde připravujeme park s městskou divočinou a respektem k chráněným druhům, které se v lokalitě vyskytují.
 • Náměstí Jiřího z Lobkovic. Zde jsme uspořádali dvě setkání s obyvateli okolí. Jejich připomínky zohledňuje studie, která předpokládá rozšíření dětského hřiště o sekci pro starší děti, vodní prvek, lepší oddělení plochy pro venčení psů a další změny.

 

Projekty ve výstavbě nebo těsně před zahájením

 • Garáže na Vinohradské třídě. Letos začne realizace projektu rekonstrukce dlouhodobě nevyužívaných garáží na Vinohradské ulici. Tím zajistíme jak zvýšení počtu parkovacích míst v lokalitě, tak řešení problémů se statikou okolních domů v majetku SVJ.
 • Rekonstrukce panelového domu v Táboritské. Stavba už probíhá. Dojde ke zlepšení veřejného prostoru a celého okolí Olšanského náměstí.
 • Rekonstrukce panelového domu v Kubelíkově ulici. Máme stavební povolení a vypsali jsme výběrové řízení na dodavatele. Rekonstrukce začne v roce 2023.
 • Rekonstrukce bytového domu Husitská 9. Zde se již staví, vzniknou tu byty pro potřeby obyvatel Prahy 3.
 • Dokončíme revitalizaci Tachovského náměstí. Prostor jsme předali zhotoviteli díla. Výsledkem bude výrazné posílení pobytové funkce prostoru, získá tím celá lokalita dolního Žižkova. Na stavební práce naváže instalace velkoformátového výtvarného díla při ústí tunelu.
 • Dětské ordinace v Baranově ulici. Pediatrů je nedostatek a většina z nich už ani nepřijímá nové pacienty. Podařilo se nám najít lékařku, pro kterou jsme připravili ordinaci. Hotovo bude na konci roku.
 • Revitalizace horního parteru Žižkova náměstí.
 • Revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad. První etapa – stavba výtahu do metra – již začala. Za podpory hlavního města a evropských fondů po 20 letech zahajujeme práce.
 • Rekonstrukce zázemí a tribun stadionu Viktoria Žižkov. Stadion z 50. let nesplňuje řadu požadavků na ligovou soutěž, jeho rekonstrukce je nezbytná pro udržení fotbalu i stadionu samého na stávajícím místě.
   

Péče o zeleň, hospodaření s vodou a adaptace na klimatickou změnu

Vysadíme nejméně dalších 300 stromů. Od roku 2019 jsme na Praze 3 vysadili 300 stromů. Připravujeme projekty na obnovu uličních stromořadí a v dalším volebním období jich vysadíme nejméně dalších 300.

Rozšiřujeme plochu veřejných parků. Do vlastnictví městské části jsme získali rozsáhlé pozemky na úpatí Vrchu sv. Kříže a připravujeme zde vybudování nového parku s názvem Kapslovna.

Šetrné nakládání s pitnou, dešťovou i průsakovou vodou. Pitná voda se hojně využívá i k závlaze zeleně. Tam, kde je to možné, hledáme alternativní cesty. Kromě retence dešťové vody pracujeme i se spodními vodami, které jsou na Praze 3 hojné. Příkladem může být právě realizovaný projekt na Havlíčkově náměstí, kde se bude k závlaze využívat průsaková voda z kolektorové sítě. Ušetří se tak až 70 m3 pitné vody každý den. Jiným příkladem může být například projekt revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad, které bude zavlažováno dešťovou vodou ze střechy kostela a na zpevněných površích bude použita vsakovací dlažba.

Židovské pece představují významný park, který dlouhodobě vysychá. Příčinou je i klimatická změna. S využitím peněz z EU začneme s postupnou obměnou porostů, abychom park zachovali i pro budoucí generace.

Chceme rozšířit plochy pro individuální i komunitní zahrádkaření. Podporujeme zahrádkářské osady na Praze 3 a chceme jim být i nadále dobrým partnerem. Máme vytipovaný pozemek, který je možné uzpůsobit pro zahrádkaření.

Lepší využití parku Radost. Park Radost je významný veřejný prostor v soukromém vlastnictví. Společně s vlastníkem budeme hledat řešení vedoucí k lepšímu fungování parku, podpoře zadržování dešťové vody a zajištění provozních vazeb na stadion Viktorie Žižkov.

Vítkov. Ve spolupráci s magistrátem, který je správcem parku, připravujeme jeho postupnou revitalizaci. Vznikají nová schodiště, dětské hřiště, cesty, tím se využití vrchu rozprostírá do šíře a objevují se nové plácky a zákoutí. Do Vítkova by se mělo i nadále investovat, aby plnil funkci parku první kategorie.

Zadržování dešťovky pro údržbu hřiště ZŠ Jeseniova. Ve spolupráci se ZŠ Jeseniova chceme vybudovat retenční prvky pro závlahu rozsáhlého okolí školního sportoviště a celého pozemku.

Vnitroblok na Floře. Podporujeme revitalizaci vnitrobloku na Floře, aby lépe sloužil lidem z okolí.

Úklid a nakládání s odpadem

Čistá Trojka a Antigraffiti program fungují. Stojíme o čistou Prahu 3, proto budeme pokračovat v projektech Čistá Trojka a Antigraffiti program.

Ještě méně nepořádku kolem kontejnerů. Kontejnery na separovaný odpad se vyvážejí o více než 50 % častěji než před čtyřmi lety. Kromě stávajících stanovišť jsme zřídili 400 kontejnerových míst na pozemcích vlastníků domů (například ve vnitroblocích). Vytvořili jsme nová stanoviště na použité kuchyňské oleje, kovy a bioodpad. Rozjeli jsme systém komunitních kompostérů. Protože chceme třídění odpadu co nejvíce podpořit, budeme v započatém trendu pokračovat.

Budujeme veřejné toalety. Příkladem může být například nová veřejná toaleta na Kostnickém náměstí či právě budovaná toaleta na Žižkově náměstí. Toaleta bude i součástí revitalizace náměstí Jiřího z Lobkovic. Tam, kde vybudování veřejné toalety není možné, umisťujeme v letních měsících provizorní chemické záchodky. Od letošního roku jsou bezbariérové.
Spustili jsme projekt Nouzovka, síť restauračních podniků, kam je možné si odskočit, aniž byste se museli stydět.

Nechceme vizuální smog. Budeme omezovat vizuální smog snížením počtu dopravního značení a ilegálních plakátovacích ploch.

Re-use centrum v areálu NNŽ. Přede dvěma lety jsme v bývalé autodílně v Chlumově ulici otevřeli první re-use centrum v Praze. Hlavním cílem každé odpadové strategie je totiž žádný odpad nevytvářet. A to je smyslem re-use center. Použité věci, které někomu přijdou omšelé, mohou dobře posloužit někomu jinému. Běžně jde o hračky, knihy, LP desky, elektroniku a jiné vybavení domácností. Všechno zboží je čisté a funkční. Typickými zákazníky jsou studenti, rodiny i senioři. Ve Vídni mají podobných prodejen několik, my chceme takovou zřídit v části historické budovy NNŽ.

Kultura

Naše čtvrť má jedinečný genius loci, který nás musí přežít.

Chceme živou kulturu v ulicích a pokračování projektu Pražský Montmartre. Malé koncerty, tančírny, kino nebo recitace přinášejí příjemné oživení veřejného prostoru. Kultura patří nejen do divadel a koncertních sálů.

Vinobraní, pivobraní a masopust jsou živou součástí naší trojkové tradice.

Kulturní centrum budoucí čtvrti na NNŽ musí být co nejrozmanitější. Chceme tu klubové kino, studovny, DIY dílny, galerie…

Budeme i nadále podporovat místopisné vycházky po Praze 3, které jsou skvělou aktivitou pro seniory i všechny ostatní.

Zasadíme se o vznik Domu tance v bývalých lázních v Husitské ulici. Opuštěný dům naplní taneční kroužky, rezidenční pobyty umělců, tvořivé dílny a další. To vše přinese dolů na Husitskou nové impulzy, které pomohou pozvednout její místy neutěšený charakter.

Budeme hledat nová místa pro street art. Umění patří do veřejného prostoru.

Do města patří letní kino. Oživíme vhodná místa příležitostným promítáním filmů s žižkovskou a vinohradskou tematikou.

Naučná stezka na Olšanských hřbitovech. Obnovíme naučnou stezku na Olšanských hřbitovech.

Vozovna, Atrium a Žižkovské divadlo Járy Cimrmana.
Vozovnu jsme se v průběhu uplynulých let snažili co nejvíce otevřít, aby se stala místem vyhledávaným obyvateli Jarova. Ve snaze přivést sem rodiny s dětmi i seniory budeme pokračovat.

Atrium se proměnilo v moderní kulturní instituci, která svým záběrem přesahuje hranice Prahy 3. Během dvou let připravilo dvě interaktivní výstavy pro školy i celé rodiny, v podobném duchu se nese i hudební program. Chceme z Atria příjemné místo, kam si o víkendu rádi zajdeme s rodinou na výstavu nebo kávu.

Hlavní divadelní sál na Praze 3 je domovem Žižkovského divadla Járy Cimrmana. Přejeme si, aby tomu tak bylo i nadále. Domovskou scénu tu mají i další kvalitní divadelní soubory, které chceme touto formou podporovat.

Muzeum Žižkova a Vinohrad. Jsme hrdí obyvatelé Prahy 3. Ve sklepních prostorách radnice jsme proto vybudovali moderní expozici žižkovské historie. V infocentru na náměstí Jiřího z Poděbrad chceme na tento projekt navázat expozicí o Vinohradech a Žižkovu.

Férová a otevřená radnice

Změnili jsme přístup radnice k lidem. Za čtyři roky jsme změnili komunikační styl celé radnice. Není to jen o logu se třemi čárkami nebo proměně Radničních novin, ale vtáhli jsme do dění i veřejnost. Pořádáme setkání s místními nad připravovanými projekty, zřídili jsme tři kontaktní centra, provozujeme zelenou informační linku a komunikujme prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas. V tomhle trendu chceme pokračovat. Radnice nesmí být uzavřená tvrz, jak tomu bývalo dříve.

Radnice Praha 3 vykazuje velmi nízké korupční riziko v celé zemi. Podle nezávislé organizace Hlídač státu je na radnici Prahy 3 nejnižší riziko korupce. Od roku 2018, kdy měla známku 4,9, jsme si polepšili na hodnocení 1,49. To je pořádný skok. I nadále chceme být transparentní.

O životě ve městě mají rozhodovat i jeho obyvatelé. Zapojování obyvatel do rozhodování funguje dobře v řadě zahraničních měst. Na Praze 3 jsme společně s obyvateli řešili strategický plán, podobu náměstí Jiřího z Lobkovic, Slezské a Seifertovy ulice i řady menších projektů. Uspořádali jsme také hlasování o názvu parku Kapslovna. Počtem participačních aktivit je Praha 3 pražským lídrem. V tomhle stylu chceme pokračovat i nadále. Vyzkoušet chceme tzv. veřejná setkání, při kterých početný panel s reprezentativním zastoupením diskutuje o konkrétním problému. Výsledek diskuze by pak byl závazný např. pro hlasování zastupitelstva. Na Novém Zélandu nebo v několika polských městech s tím mají zajímavé zkušenosti, v ČR to zatím nikdo nevyzkoušel.

Otevřená data. Stát i úřady generují řadu dat a statistik, se kterými se málo pracuje. Jejich propojení přitom může přinést užitečné souvislosti. Už nyní najdete na webu Prahy 3 mapu s různými vrstvami. Inspirujeme se Tallinem a průběžně chceme doplňovat i další vrstvy, jako jsou teplotní mapy, kriminalita a další.

Lepší přehled v záznamu ze zastupitelstva. Jednání zastupitelstva jsou veřejná, jejich záznam je i po skončení k dispozici na webu. Pro lepší přehlednost v dlouhém klipu zavedeme označení jednotlivých bodů.

Žijeme ve světě a inspirujeme se navzájem. Řada evropských měst funguje lépe než Praha, ačkoliv před 10 lety na tom byla podobně. Budeme hledat strategické a inspirativní partnery v zahraničí i ČR a fungující řešení přeneseme na Prahu 3.

Bezpečnost

Žižkov bez drog. Drogy nepatří na ulice Prahy 3. Po vzoru Prahy 1 a 2 budeme iniciovat lokální policejní tým Krystal, který se bude zabývat drogovou problematikou přímo v ulicích. Nechceme dále přihlížet tomu, jak se na Žižkově beztrestně prodávají a konzumují drogy.

Připravená Trojka v proměnlivém světě. Válka na Ukrajině ukázala, že bezpečný svět, na který jsme byli zvyklí, není samozřejmostí. Krytům civilní obrany nebyla věnována patřičná pozornost. Řada z nich je v soukromých rukách nebo v majetku hlavního města.
V první řadě je třeba zlepšit informovanost o krytech, jejich rozmístění, doporučeném vybavení a pracovat na jejich lepší celkové připravenosti.
Za spolupráce hasičů, skautů a škol chceme zlepšit připravenost dětí na nenadálé situace.

Bezdomovectví je problém celé Prahy. Problémy s bezdomovci nevyřeší jen vyšší počet strážníků v ulicích. Tíha problému nesmí spočívat na jedné nebo několika málo městských částech, odpovědnost za řešení musí převzít všechny obvody.

Soužití s cizinci. V posledních 10 letech narostl počet cizinců, kteří tu s námi žijí. Jako každá menšina mají tendenci sdružovat se v rámci své komunity a žít si podle svých tradic a zvyků. Někdy z toho vznikají různé konflikty a nepochopení. Řešením je komunikace a postupná integrace. Řada dětí navštěvuje dnes naše školy a přirozeně tu fungují. Radnice musí s cizojazyčnými menšinami cíleně komunikovat a snažit se je více zapojit do života na Praze 3 např. přes Radniční noviny, organizováním sousedských snídaní apod. Předejdeme tím problémům.

Podpoříme zrušení čtyř posledních kasin na území Prahy 3. V roce 2019 jsme podpořili magistrát v neochotě prodloužit licence čtyřem kasinům na území Prahy 3. Kritici namítají, že problém se přesune na internet a patologické hráčství to nevyřeší. Nicméně kasina nepříznivě ovlivňují veřejný prostor a obchodní parter ulic, a proto i nadále trváme na zániku kasin na území Prahy 3.

Nevzdáme řešení problémů s hlukem v Řehořově ulici. Situace, kdy jeden podnik výrazně snižuje kvalitu bydlení v celé ulici, je neúnosná, ale komplikovaně řešitelná. Budeme i nadále hledat všechny způsoby, jak vrátit ulici její poklidný charakter.

Podpora rodin a sousedských vztahů

Podporujeme sousedský a komunitní charakter Prahy 3. Ze sociologického průzkumu vyplynulo, že obyvatelé Prahy 3 vnímají pozitivně sousedské vztahy. To je věc, kterou chceme podporovat a stavět na ni. Souvisí s tím kvalitní veřejný prostor a naše ochota trávit v něm volný čas, podpora rodinných center, aktivit pro nejrůznější skupiny nebo sousedské snídaně a jiná setkání. Chceme, abychom tu všichni bydleli rádi.

Podporujeme rodinná centra Nová Trojka, Ulita, Paleček, My.Aktivity a další. Rodinná centra podněcují komunitní život, organizují zájmovou činnost dětí i dospělých včetně letních táborů. Podpora rodin má směřovat k pevným vazbám mezi partnery a dětmi, ale i mezigeneračním poutům. Je to prevence proti nežádoucím sociálním jevům, jejichž řešení bývá později komplikovanější.
Při řešení uprchlické krize se spolupráce radnice s rodinnými centry a neziskovým sektorem ukázala jako klíčová.

Podporujeme sousedské festivaly Žižkovské mezidvorky, Zažít město jinak a akce podobného typu.

Sousedské snídaně. V KC Vozovna a na jiných místech chceme pořádat sousedské snídaně.

Sousedská půjčovna. Podpoříme lokální organizátory sousedských akcí zapůjčením laviček, stolů a základního vybavení. Za tímto účelem zřídíme sousedskou půjčovnu.

19. 4. 2024

Jan Materna: Oprava garáží ve Vinohradské ulici: Nový život pro nevyužívané prostory

Městská část brzy dokončí jednu z důležitých investičních akcí v oblasti parkování. Garáže ve Vinohradské ulici (ve…

9. 4. 2024

Karel Vejvoda: Auta i zeleň v harmonii

Jako předseda dopravní komise a výboru pro územní rozvoj se snažím využít průniku těchto dvou gescí a přicházím…